50 let ZUŠ Strážnice           Ivo Vratislavský


           Lidová škola umění působila ve Strážnici nejdříve jako pobočka LŠU ve Veselí nad Moravou, tehdy  se zde  vyučoval ale jen hudební obor. Školu navštěvovalo  průměrně 60 - 70 žáků, kteří  se zde seznamovali se základy hry na klavír, housle či  akordeon a nechyběla zde ani možnost  výuky  hry na dechové nástroje.  Lidové škole bylo zpočátku  zapůjčeno k užívání několik tříd místní Základní školy,  později dostala k dispozici budovu bývalého "Casina" v ulici Boženy Hrejsové, I přes nedostatek kvalitních  hudebních nástrojů a ostatních vyučovacích pomůcek se podařilo dosahovat dobrých výsledků, několik žáků této školy studovalo  na konzervatořích a později se úspěšně zařadilo do profesionálního hudebního života, mnohým jiným se hudební průprava na této škole stala dobrým základem pro jejich pozdější provozování amatérské hudby.   

         V polovině šedesátých let se strážnická pobočka LŠU ve Veselí nad Moravou již osamostatnila. Škola se kromě dosavadní hudební výuky brzy  zaměřila i na lidový tanec a lidovou hudbu, nově byl zaveden i výtvarný a hudebně dramatický obor a zanedlouho se začalo i s přípravou mládeže pro cimbálovou muziku. Hudební obor zde vyučovali 4 interní pedagogové, vesměs absolventi konzervatoře, pro nehudební obory byli získáni externisté. 

   Výtvarný kroužek vedla místní známá lidová malérečka Kateřina Sochorová, která seznamovala mládež s tradičním strážnickým lidovým ornamentem, taneční obor dostal zpočátku na starost Jan Louthan, který věnoval pozornost zejména lidovým tancům. S výsledky činnosti školy se veřejnost mohla záhy seznámit na několika veřejných vystoupení, pedagogové pravidelně účinkovali v obřadní síni MNV při svatbách a vítání občánků do života, žáci společně ze svými pedagogy připravili také vánoční a novoroční program pro mateřskou školku a pro domov důchodců.   Významným pomocníkem  LŠU byli také rodiče dětí, kteří se záhy aktivně zapojili do činnosti školy a pomáhali při řešení nejrůznějších problémů a také s organizací nejrůznějších školních akcí.

     Prvním ředitelem samostatné školy byl na doporučení odboru školství a kultury jmenován od 1.9.1967 její dosavadní správce a současně klavírní pedagog, známý strážnický varhaník Bohumil  Mališka.  Během poměrně krátkého časového období se osamostatněné škole podařilo vyvolat  mezi strážnickou veřejností větší  zájem a získat si značnou popularitu, která se mimo jiné projevila  i zvýšeným počtem dětí.
Škola  tak mohla    postupně pokračovat v dalším rozšiřování svého vlivu na kulturní život města.

     V roce 1969 došlo k výměně ve vedení školy, po Bohumilu  Mališkovi se ředitelem školy stává Jaroslav Čajka. Vzhledem k roztříštěnosti výuky, která tehdy probíhala již na čtyřech místech, se vedení LŠU rozhodlo společně se školní a kulturní komisí   požádat výhledově o přidělení nové budovy. /tu ovšem škola získala až v roce 1985/.   Ředitelství školy zůstávalo     nadále v budově bývalého Casina. 

      Aktivita školy stále vzrůstala, v průběhu roku 1972 je ve školní kronice zaznamenáno  již 38 veřejných vystoupení. Při LŠU působila
také cimbálová muzika pod vedením bývalého absolventa LŠU Miroslava Menšíka, která velmi úzce spolupracovala s tanečním oborem a také s nově založeným souborem Žerotín. Zájem o výuku neustále stoupal, počet žáků byl ale nadále omezován nedostačujícími prostory školy a také  nízkým počtem vyučujících. Nejvíce dětí navštěvovalo v té době klavírní a taneční oddělení, dále zde působilo oddělení akordeonové, smyčcové, dechové a výtvarné.    

           I v následujících letech se žáci a pedagogové stále více zapojovali do kulturního života Strážnice, absolvovali celou řadu veřejných vystoupení a úspěšně se zúčastnili celé řady hudebních outěží. Tak např. v roce 1977 postoupil Komorní soubor do krajského kola soutěže, žáci tanečního oboru se téhož roku zúčastnili celostátní přehlídky souborů při Strážnici 77. Škola ve spolupráci s ÚLU pravidelně pořádala také slavnostní koncerty v reprezentačních prostorách strážnického zámku, na kterých vystupovali špičkoví hudební interpreti, učitelé LŠU rovněž   často účinkovali při slavnostních vernisážích na výstavách  ve Strážnici i okolí.  V roce 1978 měl ve Strážnici pedagog LŠU Emanuel Kuksa úspěšnou přednášku o Leoši Janáčkovi.   Škola byla dosud umístěna ve třech budovách, tři  učebny byly na LŠU, čtyři  na ZDŠ M.Kudeříkové  a jedna na zámku. Teprve v květnu 1977 získala pro své potřeby škola od města budovu na náměstí / dnešní Městské muzeum/.  Ředitelna a taneční obor ale  zůstaly i nadále v budově bývalého Casina, všechny ostatní obory byly od září soustředěny do nově získané budovy na náměstí, výhledově se ovšem již v této době zvažovala možnost přemístit celou LŠU na bývalý internát SZTŠ vedle
kostela sv. Martina.

      

 LŠU se postupně začala stále více  zaměřovat i na žáky ZŠ ze spádových obcí, kde byl stejně jako ve Strážnici prováděn průzkum hudebního nadání dětí,  od roku 1977 byl tento průzkum prováděn i v mateřských školkách. Na škole bylo v roce 1978 založeno nové
oddělení-literárně dramatické - směr loutkářství a  již v květnu 1979 se žáci tohoto oboru představili veřejnosti s divadelní loutkovou scénku, současně s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Výtvarný obor byl ale o rok později převeden pod Pionýrský dům ve Strážnici.

     Novou formou práce se stal družební styk s LŠU ve Skalici, který znamenal nejen vzájemnou  výměnu pedagogických zkušeností, ale i  vystoupení strážnických učitelů na koncertě ve Skalici. Výsledky v okresních a krajských soutěžích dokazovaly kvalitativní posun v činnosti LŠU, v roce 1981 byl na soutěži v Praze vyhlášen žák J. Čajky Milan Polák nejlepším amatérským sólistou do 14 let ve hře na klarinet, na veřejných vystoupení se prosadila i nově založená dechovka pod vedením Jiřího Pimka, který  získal v témže roce na přehlídce dechových souborů ve Vnorovech první místo. Tento trend pokračoval i v následujících letech, kdy žáci školy získávali řadu předních umístění v nejrůznějších soutěžích.

     Významným předělem se pro činnost školy stal rok 1985, kdy se konečně přemístila do nově zrekonstruované školní budovy na ulici Preláta Horného. Na budově došlo ještě během tohoto roku k dokončení vybavení tanečního sálu zrcadly, k úpravě školního dvoru  a k odstranění některých stavebních závad a nedodělků. Podmínky pro práci školy se získáním nové budovy značně zlepšily, stabilizovaly se prostorové možnosti pro všechny obory  a škola získala velmi pěkné kulturní prostředí.

         Systematická spolupráce s mateřskými i základními školami při výběru talentovaných dětí zaručovala perspektivy dalšího rozvoje hudebního školství ve Strážnici. Strážnická škola se i nadále mohla chlubit vynikajícími úspěchy, např. v roce 1988 se čtyři žáci  úspěšně zúčastnili celostátní soutěže v sólové hře, v následujícím roce získalo klarinetové trio 1 místo na celostátní soutěži v Českých Budějovicích, dobrých výsledků dosahovala také dětská dechová hudba, dvě cimbálové muziky i několik menších komorních souborů LŠU.

     Předchozí úspěchy strážnické školy se odrazily rovněž v nárůstu počtu žáků, ve školním roce 1990/91 jich navštěvovalo strážnickou školu již více než 300. Na škole působilo v té době  9 pedagogických  pracovníků, 7 interních a 2 externí, kteří  vyučovali  ve třech oborech - hudebním, tanečním a výtvarném. Na škole probíhaly každoročně výběrová řízení, talentové zkoušky, výuku mohli navštěvovat i starší žáci, kteří se zde učili hrát především na dechové nástroje.  Mimo individuální práci s dětmi  zde byla možnost  i zapojení do souborové činnosti,  dětský soubor Danájek spolupracoval  s CM školy a spolupráce byla  rozšířena i na další soubory Žerotínek a Žerotín.


  

     V roce 1992 si škola připomenula 25 výročí od svého založení, žáci a pedagogové připravili k tomuto jubileu pro strážnickou veřejnost výroční koncert. Většina učitelů se i nadále aktivně zapojovala do širokého spektra muzikantské činnosti ať již v cimbálových
muzikách, dechových a tanečních souborech, či v symfonickém orchestru.

       Jistě nezapomenutelným zážitkem se pro mnohé diváky stalo v roce 2002 slavnostní vystoupení žáků a absolventů školy u příležitosti ukončení 32. leté práce paní učitelky Marie Slováčkové, která na škole působila již od roku 1970. Během svého dlouholetého působení na
škole vychovala řadu vynikajících tanečnic a tanečníků, soubor Danájek se pod
jejím vedením stal několikanásobným vítězem dětských folklorních souborů. Současní i bývalí členové Danájku přišli své paní učitelce poděkovat a zároveň ukázat divákům své taneční umění.

     Strážnická škola je již po dlouhá léta úzce spjata se jménem  vynikajícího  hudebníka Jaroslava Čajky, který zde učil již od roku 1967 a v roce 1969 se stává jejím ředitelem. Po dobu 16 let byl členem legendární kapely Slávka Volavého, působil v cimbálové muzice Michala Miltáka a byl rovněž dlouholetým hráčem symfonického orchestru v Hodoníně. Čajkovo hudební umění mohli obdivovat posluchači nejen u nás, ale i USA, Brazílii, Mexiku, Indii, Africe a ve většině evropských zemích. Po 35. letech Jaroslav Čajka
odchází v roce 2004 z vedení školy a jeho místo zaujímá nový ředitel Petr Jandásek, s jehož příchodem vzniká na škole i mladá dechová hudba z řad žáků školy.

 V roce 2006 si škola připomíná sérií akcí již 40. výročí od svého založení. Součástí oslav byla i výstava v městském muzeu, která připomenula  historii i současnost strážnické lidové školy. Žáci a pedagogové se nadále účastní řady soutěží ve hře na dechové nástroje i přehlídek tanečních oborů. Většina pedagogů působí rovněž mimo školu  jako sólisté nebo členové v cimbálových muzikách, dechových a tanečních souborech či symfonickém orchestru města Hodonína. Škola se úspěšně opakovaně zapojuje i do celorepublikové akce na
podporu lidí trpících Alzeimerovou chorobou - Koncert pro Vážku. V následujících letech dochází v budově školy k nutným opravám a
úpravám  a také k navýšení celkové kapacity žáků -  školu v roce 2008 navštěvovalo již 332 žáků což vedlo rovněž k rozšíření úvazků učitelů v obou oborech. Činnost školy se nadále stupňovala, ve školním roce  2008 - 2009  se celkový počet akcí a vystoupení vyšplhal na úctyhodných  49. Další úpravy školy přinesly nové vyučovací prostory, bývalý školnický byt byl přeměněn na novou zkušebnu, učebny byly akusticky odhlučněny, do tříd byly zavedeny telefonní a internetové přípojky.  Během let se dle požadavku pedagogů průběžně dokupovaly i nové hudební nástroje, mezi nimiž nechyběl koncertní klavír a piano či nástroje pro folkovou skupinu. Žáci i pedagogové se kromě výuky podílí i na celé řadě projektů, v roce 2014 proběhl již 10. ročník Koncertu pro Vážku, v průběhu roku probíhají pravidelné výchovné  koncerty určené základním a mateřským školám, v prosinci adventní a vánoční koncerty a vyvrcholením školního roku bývají celoškolská vystoupení na Kulturním domě.  Se školou úspěšně spolupracuje  i  řada dalších organizací, zejména - Občanské sdružením při ZUŠ, MÚ Strážnice,  OÚ Petrov, Centrum pro rodinu, Charita Strážnice či Dětský domov. V současnosti se na škole vyučuje několik oborů,  taneční,zaměřený na regionální i moderní tance, a hudební,  kde probíhá výuka hry na sólové nástroje a cimbálová muzika, třetí, výtvarný obor, byl zrušen v roce 2003. 

:::::::::::::::::::::::::


Ředitelé školy

Bohumil Mališka -
1967 - 1969

Jaroslav Čajka -
1969 - 2004

Petr Jandásek -
2004 - dosud
Pedagogové -  interní i externí

obor, školní rok,

Bábíček Antonín -
trubka, 1998 / záskok / 

Bašátková Drahomíra - klavír, 1988 - 1991

Cvek Jaroslav - housle, cimbálová muzika, - 2012 -

Čajka Jaroslav - klarinet 1967  - 2010

Čambalová Eva - flétna 2010 - 2013

Čulík František -hudební nauka,  housle  - 1973  střídavě do roku 1983

Doudová Jaroslava - literárně dramatický obor - 1966 - 1967

Jagošová M. -  taneční oddělení  - 1978 / záskok na několik měsíců /

Habanec Lukáš, klavír, pěvecký sbor,  - 2006 - 2012

Hušková Marie - taneční obor  - 1979 - 1980 záskok

Hanáková Jana - taneční, flétna, 1996 - 2010

Horáková Marie - klavír, 1987 - 1988

Jandásek Petr -žesťové nástroje, dechový soubor, 2002 - dosud

Králík Jan - housle, kontrabas, kytara 1973 - 1975

Klabačka Vítězslav -housle,  2003 - 2005

Klečková Jaroslava - klavír, hudební nauka  - 1970 -

Kuksa Emanuel  -hudební nauka,  lidové nástroje 1975 - 1982

Kalinová Ludmila - akordeon, trubka, klavír,  hudební
nauka,   1966 - 1998

Kalivoda Josef -žesťové nástroje,1991 - 1994

Kozumplík Josef   - výtvarný obor - 1979 - 1980

Kotalová Marie - housle,  2001 - 2009,

Koupa Matěj - housle - 2011-2012

Kučerová Dagmar - výtvarný obor, 1977 -1979

Kuchař Jiří - výtvarný obor  - 1988 - 1996

Louthan Jan - taneční obor, 1966 - 1970

 Mališka Bohumil - klavír, 1966-1976

Machálková Olga - výtvarný obor - 1966 - 1967

Martínková Ludmila - výtvarná výchova, 1991 - 1992

Meteličková Denisa - klavír - 2013 -

Měchurová Veronika - flétna - 2013 -

Míšek František, akordeon  - 2008 - 2009

Mikulková Helena - literárně dramatický obor - 1967 - 1968

Múčka Pavel, housle, - 2001 /záskok /

Musilová Milada - literárně dramatický obor - 1966 - 1968

Neduchalová Anna,  taneční obor, 1978 - 1979 záskok

Němcová Marie, housle, cimbálová muzika,  - 2009 - 2011

Otépka Stanislav -žesťové nástroje, zobcová flétna, 1998 - ,

Panáčková Emilie - výtvarný obor, 1975 - 1977

Pavlíčková Simona - taneční obor - 2011 -

Podkalský Jan -klavír, hudební nauka - 2009 - 2012

Psotová Emilia, klavír - 2008 - 2013

Pimek Jiří -žesťové nástroje, dechový soubor,- 1976 - 1990

Rampáček Josef  - housle,1981 / 1 měsíc záskok /

Rousová Dagmar -housle -  1976 - 

Slováčková Marie -taneční obor, 1970- 2010

Smetka Marek - 2008 -

Spáčil Pavel - kytara, violoncello - 1979 - ,

Sochorová Kateřina - výtvarný obor, 1967 - 1975

Stehlíková Marie - výtvarný obor - 1966 -1967

Šafařík Jan -lidové nástroje, souborová hra - 1982 - ,

Štěpančík Zdeněk -  housle, klavír, hudební nauka,  1966 - 1973

Štěpánčíková Ludmila - housle, klavír, hudební nauka - 1966 -1970

Tesaříková Eva / Graciasová /- akordeon, klavír, 2001 - dosud

Tranová Jana -klavír, 1988 

Urbánková / Zigmundová / Petra,  akordeon, klavír, -1998 - 

Uretšlégrová Marie - lit. Dramatický obor - 1968 - asi 1971

Vinklárek Jaroslav -žesťové nástroje, flétna, 1990 střídavě do roku  2004

Všetula Milan - housle, 2001 - /záskok /Počet žáků
začátkem školního roku

1966/67 - 253

1967/68 - 240

1972/1973 - 217

1973/74 - 229

1974/75 - 212

1977/78 - 256

1978/79 - 265

1979/80 - 236

1981/82 - 212

1982/83 - 254

1983/84 - 268

1984/85 - 263

1985/86 - 259

1986/87 - 241

1987/88 - 252

1988/89 - 289

1989/90 - 295

1990/91 - 301

1991/92 - 267

1992/93 - 270

1993/94 - 298

1994/95 - 310

1995/96 - 309

1996/97 - 298

1997/98 - 316

1998/99 - 327

1999/00 - 319

2000/01 - 330

2001/02 - 302

2002/03 - 327

2003/04 - 310

2004/05 - 315

Na konci školního
roku

2005/06 - 330

2006/07 - 319

2007/08 - 343

2008/09 - 325

2009/10 - 330

2010/11 - 298

2011/12 - 191

2012/13 - 308

2013/14 - 298


© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode