Stanovy spolku

S t a n o v y

spolku

 

Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici

 

Čl. 1

Název spolku

 

1. Název spolku je: Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici (dále jen „spolek“).

 

 

Čl. 2

Sídlo spolku

 

1. Sídlem spolku je Strážnice.

2. Přesnou adresu sídla spolku je oprávněn stanovit usnesením Výbor.

 

 

Čl. 3

Právní poměry a územní působnost spolku

 

1. Spolek je samosprávným, dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů, fyzických a právnických osob, které se zajímají o doklady lidské činnosti a přírodní poměry vztahující se k městu Strážnici a jeho okolí.

 

2. Spolek vyvíjí svou činnost na území města Strážnice a může působit na celém území ČR.

3. Spolek je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými zákony a předpisy.

 

 

Čl. 4

Účel a činnost spolku

 

1. Předmětem hlavní činnosti spolku je:

a) zachraňování a shromažďování dokladů o lidské činnosti a přírodnin (dále jen „doklady“), které mají vztah k městu Strážnici a okolí,

b) důkladná péče o tyto doklady, jejich konzervaci, vhodné uložení a náležité zpracování,

c) prezentace získaných dokladů na veřejnosti ve výstavách a expozicích, přednáškové činnosti, v publikační, výchovné a studijní činnosti, v rámci dílčích výchovných programů a při práci s dětmi a mládeží,

d) organizace kulturních aktivit spojených s významnými výročími města, kulturně-historickými událostmi a významnými osobnostmi,

e) podpora rozvoje společenského, kulturního a životního prostředí Strážnice a nejbližšího regionu,

f) vzájemná spolupráce s podobně zaměřenými spolky a institucemi v rámci ČR i mimo ni.

 

2. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

 

3. Ke splnění svých cílů spolek:

a) zajišťuje:

* podmínky pro využívání volného času, občanů, dětí a mládeže souvisejících s účelem spolku,

* názory veřejnosti na společenské, kulturní a životní prostředí Strážnice a okolí,

b) se svými členy a s ostatními zájemci:

* usiluje o propagaci svých záměrů v rámci města a regionu,

* zajišťuje v rámci možností a povolení průzkum archeologických nalezišť a přírodnin ve městě Strážnice a nejbližším okolí,

* nakupuje a získává darem historické, kulturně historické, etnografické a přírodovědné sbírkové předměty a další předměty,

* vytváří a rozšiřuje spolkovou knihovnu a archiv,

c) spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, školami a dalšími organizacemi,

d) na různých úrovních spolupracuje s podobnými spolky v ČR a jednotlivých státech EU,

e) předkládá státní správě a samosprávě, odborné i uživatelské veřejnosti stanoviska, podněty a doporučení související s hlavní činností spolku,

f) získává sponzory, podává granty a projekty s cílem získat finanční prostředky ke své hlavní činnosti a ke zkvalitnění prezentace, shromažďování a uchovávání dokladů o lidské činnosti a přírodnin, které mají vztah k městu Strážnici a okolí,

g) své členy i ostatní zájemce informuje o konkrétních aktivitách spolku a jejich výsledcích.

 

 

Čl. 5

Orgány spolku

 

1. Volenými orgány spolku jsou:

a) Členská schůze,

b) Výbor,

c) Předseda spolku a Místopředseda spolku,

d) Kontrolní komise.

 

2. Za členy volených orgánů mají být voleni především členové spolku; to však nebrání tomu, aby členem voleného orgánu byla zvolena i osoba, která není členem spolku.

 

3. Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

 

4. Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně.

 

5. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

 

6. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým spolku, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.

 

 

Čl. 6

Členská schůze

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku.

 

2. Do výlučné pravomoci Členské schůze náleží:

a) určovat bližší zaměření činnosti spolku na další období,

b) rozhodovat o výši členských příspěvků a o termínu jejich zaplacení,

c) rozhodovat o změnách stanov spolku,

d) schválit návrh rozpočtu na další rok a čerpání rozpočtu za uplynulý rok,

e) schválit zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející rok,

f) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,

g) volit a odvolávat členy Výboru,

h) volit a odvolávat členy Kontrolní komise,

i) rozhodnout o přeměně spolku,

j) rozhodnout o zrušení spolku s likvidací a o určení likvidačního zůstatku,

k) zvolit čestné členy spolku,

l) rozhodovat o dalších záležitostech, které si Členská schůze vyhradila a které nejsou těmito stanovami či zákonem svěřeny do působnosti jiných orgánů spolku.

 

3. Členskou schůzi svolává Předseda spolku (a v jeho nepřítomnosti Místopředseda spolku) podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Předseda spolku (Místopředseda spolku) je povinen svolat zasedání Členské schůze také tehdy, jestliže o to požádá alespoň 10 % členů spolku nebo Kontrolní komise. Není-li zasedání Členské schůze svoláno do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.

 

4. Zjednodušené oznámení o konání zasedání Členské schůze se zveřejní prostřednictvím městského rozhlasu nebo jinou vhodnou formou. Pozvánky na zasedání Členské schůze se rozesílají nejméně 14 dní před stanoveným dnem konání zasedání, přednostně v elektronické podobě na e-mailové adresy vedené v seznamu členů. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.

 

5. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.

 

6. Jednání členské schůze řídí Předseda spolku (a v jeho nepřítomnosti Místopředseda spolku) nebo jím pověřený člen.

 

7. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

 

8. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti alespoň 10 % členů spolku. Kdo zasedání Členské schůze zahájí, ověří, zda je Členská schůze schopna se usnášet.

 

9. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen spolku má 1 hlas.

 

10. Rozhodnutí Členské schůze jsou závazná pro všechny členy spolku.

 

11. V případě, že na zasedání Členské schůze není přítomný Předseda spolku ani Místopředseda spolku, zvolí Členská schůze předsedu zasedání, který zasedání Členské schůze řídí namísto Předsedy spolku (Místopředsedy spolku). Ze zasedání Členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje Předseda spolku (Místopředseda spolku) spolu se dvěma zvolenými ověřovateli zápisu. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy a kde se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, kdo byl zvolen ověřovateli zápisu, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven.

 

12. Není-li Členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může Předseda spolku (Místopředseda spolku) nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou či novým oznámením ve lhůtě 30 dnů od předchozího zasedání náhradní zasedání Členské schůze. Z pozvánky či oznámení musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání Členské schůze. Náhradní zasedání Členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Členské schůze předtím svoláno. Náhradní Členská schůze je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných členů spolku; usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina hlasů členů přítomných v době usnášení.

 

13. Statutární orgán může na základě podnětu Výboru nebo Kontrolní komise navrhnout v písemné formě, aby členové spolku rozhodli o jakékoli záležitosti týkající se spolku mimo zasedání, zpravidla ve čtrnáctidenní lhůtě ode dne zveřejnění návrhu. Návrh musí obsahovat text usnesení předkládaného ke schválení, údaj o posledním dni lhůty, ve které se mají členové spolku vyjádřit, a v případě potřeby i uvedení místa a času, kdy je možno seznámit se s podklady potřebnými pro rozhodnutí. Hlasovat je možno připojením podpisu na listinu s návrhem nebo zasláním vyjádření v elektronické podobě z e-mailové adresy vedené v seznamu členů. K platnosti hlasování Členské schůze mimo zasedání se vyžaduje účast alespoň 30% členů spolku. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina hlasujících. Každý člen spolku je ve lhůtě 7 dní od ukončení hlasování oprávněn ověřit dojití a správnost svého vyjádření. Kontrolní komise je oprávněna ve lhůtě 14 dní od ukončení hlasování ověřit všechny došlé hlasy. Po uplynutí lhůty statutární orgán zveřejní vhodnou formou výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí i celý obsah přijatého usnesení.

 

 

Čl. 7

Výbor

 

1. Výbor je kolektivním výkonným orgánem spolku. Členy Výboru volí a odvolává Členská schůze, přičemž počet členů je 7.

 

2. Funkční období člena Výboru je 1 rok. Počet funkčních období člena Výboru není omezen.

 

3. Do výlučné pravomoci Výboru patří:

a) volba a odvolání Předsedy spolku a Místopředsedy spolku,

b) volba a odvolání likvidátora spolku a určení jeho odměny,

c) rozhodovat o přijetí žadatelů za členy spolku,

d) naplňovat konkrétními rozhodnutími cíle spolku a usnesení Členské schůze,

e) řídit běžnou činnost spolku,

f) vést účetní evidenci spolku,

g) připravovat rozpočet spolku,

h) připravovat podklady pro jednání Členské schůze a v případě nutnosti svolávat její zasedání,

i) rozhodovat o vyčerpání nedočerpaných finančních prostředků ve schváleném rozpočtu dle aktuální potřeby,

j) rozhodovat o čerpání finančních prostředků z dotací a darů, které se podaří získat nad rámec rozpočtu a nebudou dárcem určeny na konkrétní účel,

k) rozhodování o vyloučení člena spolku,

l) seznámit s výsledky hospodaření členy spolku na každé Členské schůzi,

m) zveřejnit nejméně jednou za rok veškeré příjmy a výdaje spolku.

 

4. Za svoji činnost je Výbor odpovědný Členské schůzi.

 

5. Výbor se schází dle potřeby.

 

6. Výbor je schopen usnášet se za účasti většiny jeho členů. Kdo zasedání Výboru zahájí, ověří, zda je Výbor schopen se usnášet.

 

7. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen Výboru má 1 hlas.

 

8. Rozhodnutí Výboru nesmí být v rozporu se stanovami spolku.

 

9. Ze zasedání Výboru se pořizuje zápis zachycující stručně obsah jednání a plné znění přijatých usnesení. Zápis podepisuje Předseda spolku (Místopředseda spolku), případně zvolený předseda zasedání, spolu se zvoleným ověřovatelem zápisu.

 

 

Čl. 8

Předseda spolku a Místopředseda spolku

 

1. Statutárním orgánem spolku jsou Předseda spolku a Místopředseda spolku, kteří tvoří kolektivní orgán a jsou voleni a odvoláváni Výborem.

 

2. Funkční období Předsedy spolku a Místopředsedy spolku je 5 let. Počet funkčních období člena statutárního orgánu není omezen.

 

3. Do výlučné pravomoci Předsedy spolku a Místopředsedy spolku patří:

a) zastupování spolku ve všech věcech a jednání jménem spolku navenek,

b) realizace rozhodnutí Výboru, přičemž oba jsou při svém jednání vázáni rozhodnutími Výboru,

c) veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu spolku.

 

4. Předseda spolku a Místopředseda spolku jednají za spolek společně.

 

5. Podepisování za spolek se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí Předseda spolku a Místopředseda spolku svůj podpis a údaj o své funkci.

 

 

Čl. 9

Kontrolní komise

 

1. Kontrolní komise je kolektivním kontrolním orgánem spolku. Kontrolní komise má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni Členskou schůzí. Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku, ve Výboru ani s funkcí likvidátora.

 

2. Funkční období člena Kontrolní komise je 5 let. Počet funkčních období člena Kontrolní komise není omezen.

 

3. Do výlučné pravomoci Kontrolní komise patří:

a) dohlížet, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny,

b) dohlížet, vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy,

c) kontrola rozhodnutí Výboru a statutárního orgánu spolku,

d) kontrola, zda všechna rozhodnutí Výboru a statutárního orgánu spolku jsou v souladu s rozhodnutími Členské schůze, stanovami a právním řádem; za tímto účelem přezkoumává zejména rozhodnutí Výboru, statutárního orgánu spolku a účetní agendu,

e) kontrola hospodaření spolku,

f) při zjištění nedostatků upozornit statutární orgán spolku a neprodleně vyzvat příslušný orgán spolku, aby sjednal nápravu,

g) nejméně jedenkrát za rok předložit zprávu o své činnosti Členské schůzi,

h) nahlížet do dokladů spolku, požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem,

i) v případě nutnosti svolávat zasedání Členské schůze,

j) na žádost vyloučeného člena přezkoumat rozhodnutí o jeho vyloučení ze spolku.

 

4. Členové Kontrolní komise mají právo být přítomni na zasedání Výboru a Členské schůze spolku a sledovat jejich průběh.

 

5. Kontrolní komise se schází dle potřeby.

 

6. Kontrolní komise je schopna usnášet se za účasti většiny jejích členů. Kdo zasedání Kontrolní komise zahájí, ověří, zda je Kontrolní komise schopna se usnášet.

 

7. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen Kontrolní komise má 1 hlas.

 

8. Rozhodnutí Kontrolní komise nesmí být v rozporu se stanovami spolku.

 

9. Ze zasedání Kontrolní komise se pořizuje zápis zachycující stručně obsah jednání a plné znění přijatých usnesení. Zápis podepisuje zvolený předseda zasedání spolu se zvoleným ověřovatelem zápisu.

 

 

 

Čl. 10

Členové spolku

 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, pokud souhlasí se stanovami spolku a neexistuje-li důvodná pochybnost o tom, že bude schopna řádně plnit povinnosti člena.

 

2. Druhy členství ve spolku se rozlišují na:

a) řádné členství fyzických osob a řádné členství právnických osob,

b) zakládající členství, přičemž za zakládajícího člena se pokládá řádný člen, u nějž členství vzniklo v období od 1. 1. 1993 do 20. 2. 2016, pokud v uvedeném období zaplatil zvýšený jednorázový členský příspěvek ve výši 1 000,- Kč,

c) čestné členství, přičemž za čestného člena se pokládá osoba zvolená za čestného člena Členskou schůzí spolku;

není-li ve stanovách uvedeno jinak, mají všichni členové spolku bez ohledu na druh členství stejná práva a povinnosti.

 

3. Členství ve spolku vznikne:

a) přijetím za člena,

b) jiným způsobem určeným stanovami.

 

4. Přijetím za člena vzniká členství ve spolku dnem, kdy Výbor rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné žádosti. Žádost musí obsahovat alespoň:

a) jde-li fyzickou osobu: jméno, příjmení a datum narození žadatele, adresu trvalého pobytu, korespondenční adresu, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání žádosti a vlastnoruční podpis žadatele; v případě žadatele, který dosud nenabyl plné svéprávnosti, se vyžaduje i podpis alespoň jednoho zákonného zástupce,

b) jde-li o právnickou osobu: název, identifikační číslo, adresu sídla, korespondenční adresu, telefonické spojení a e-mailovou adresu, označení pověřeného zástupce, jehož prostřednictvím bude jednat vůči spolku, datum podání žádosti a vlastnoruční podpis žadatele.

 

V žádosti musí být dále uvedeno, že žadatel přistupuje ke stanovám spolku. Výbor o přijetí žadatele za člena spolku rozhodne na své nejbližší schůzi konané po dni podání přihlášky.

 

5. Přijetím se člen vůči spolku zavazuje chovat se čestně a zachovávat jeho stanovy. Spolek nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy.

 

6. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

 

7. Člen spolku má zejména právo:

a) volit do orgánů spolku a aktivně se spolupodílet na činnosti spolku,

b) je-li plně svéprávný, být navrhován a volen do orgánů spolku,

c) vyjadřovat své názory, náměty a připomínky k činnosti spolku, osobně se účastnit projednávání svých návrhů v orgánech spolku,

d) na požádání nahlédnout do seznamů a účetní evidence spolku.

 

8. Člen spolku má zejména povinnost:

a) dodržovat stanovy spolku, aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

c) platit v termínu členské příspěvky schválené Členskou schůzí spolku; tato povinnost se nevztahuje na čestné členy spolku a na zakládající členy spolku, pro něž je placení členských příspěvků dobrovolné.

 

9. Ustanovení o právech a povinnostech členů spolku se přiměřeně vztahují i na právnické osoby, které jsou členy spolku. Členská práva jménem právnické osoby vůči spolku vykonává pověřený zástupce této osoby zapsaný v seznamu členů. Jako pověřený zástupce právnické osoby může být zapsán statutární orgán nebo člen statutárního orgánu této osoby, zaměstnanec nebo jakákoli třetí osoba zmocněná touto právnickou osobou. Osobu pověřeného zástupce lze kdykoli změnit, s účinky ode dne uvedeného v příslušném zmocnění, nejdříve však ode dne změny zápisu v seznamu členů spolku.

 

10. Omezit práva člena spolku lze jen rozhodnutím Výboru z důvodu porušení obecně závazných právních předpisů nebo vnitřních předpisů spolku, existuje-li k tomu spravedlivý důvod.

 

11. Vyloučit člena ze spolku lze rozhodnutím Výboru

a) z důvodu mimořádně závažného porušení povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo vnitřních předpisů spolku, zpravidla provázeného vznikem újmy na majetku nebo dobré pověsti spolku,

b) z důvodu soustavného opakovaného porušování byť i jen méně závažných povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo vnitřních předpisů spolku,

c) z důvodu byť i jen jednotlivého porušení členských povinností, nezjedná-li člen v přiměřené lhůtě nápravu, ač k tomu byl spolkem vyzván.

 

12. Členství ve spolku zanikne:

a) vystoupením člena na základě písemného oznámení o ukončení členství ve spolku; vystoupení člena ze spolku je účinné dnem doručení písemného oznámení spolku,

b) úmrtím člena, je-li fyzickou osobou,

c) zánikem člena bez právního nástupce, je-li právnickou osobou,

d) vyloučením člena,

e) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn.

 

13. Proti rozhodnutím Výboru o omezení práv člena spolku nebo o vyloučení člena ze spolku se lze ve lhůtě 14 dní od doručení rozhodnutí odvolat ke Kontrolní komisi. Kontrolní komise je po přezkoumání oprávněna rozhodnutí Výboru potvrdit nebo zrušit.

 

14. Předseda spolku nebo Místopředseda spolku vede seznam členů (v podobě listinné či elektronické), včetně nezbytných osobních a kontaktních údajů za účelem evidence o zaplacených poplatcích a za účelem komunikace orgánů spolku s členy. Údaje ze seznamu členů mohou být zpřístupněny členu spolku. Seznam členů může být uveřejněn na základě rozhodnutí správní rady; má se za to, že každý člen spolku vyjádřil souhlas s uveřejněním seznamu již podáním přihlášky.

 

15. Do seznamu členů se zapisují:

a) jde-li fyzickou osobu: jméno, příjmení a datum narození člena, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, telefonické spojení a e-mailová adresa, datum vzniku členství; v případě žadatele, který dosud nenabyl plné svéprávnosti, identifikátory zákonného zástupce,

b) jde-li o právnickou osobu: název, identifikační číslo, adresa sídla, korespondenční adresa, telefonické spojení a e-mailová adresa, identifikátory pověřeného zástupce, jehož prostřednictvím člen jedná vůči spolku, datum vzniku členství.

 

 

Čl. 11

Hospodaření spolku

 

1. Zdroje majetku spolku tvoří výnosy vlastní hospodářské činnosti, členské příspěvky, příjmy ze vstupného do expozic, prodeje publikací, výnosy akcí, dary, dotace, granty a příspěvky od třetích osob.

 

2. Výši členského příspěvku a jeho splatnost a pro občany, fyzické a právnické osoby schvaluje Členská schůze spolku na každý rok. Výše členských příspěvků může být stanovena v odlišné sazbě pro řádné členy fyzické osoby a řádné členy právnické osoby

 

3. Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně podle vlastního rozpočtu, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s převzatými smluvními závazky.

 

4. Spolek je oprávněn vlastnit zejména veškerý inventář spolkových místností vedený v inventárním seznamu, spolkovou knihovnu a spolkový archiv. Spolek je oprávněn na základě darovacích nebo obstaravatelských smluvních vztahů převádět stávající i v budoucnu nabyté věci, které jsou součástí muzejní sbírky a jsou zapsané v přírůstkové knize, včetně cenností, do majetku Města Strážnice, se sídlem 696 62 Strážnice, náměstí Svobody 503, IČ 00285315, přičemž je oprávněn vyhradit si jejich evidenci a správu.

 

5. Prostředky spolek vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku. Veškeré výdaje spolku musí být řádně podložené účetními doklady. Spolek je oprávněn vynakládat prostředky i na věci ve vlastnictví Města Strážnice, které jsou součástí muzejní sbírky, a obstarávat jejich evidenci a správu.

 

6. S výsledky hospodaření seznamuje Výbor členy spolku na každé Členské schůzi.

 

7. Kontrolu hospodaření provádí Kontrolní komise.

 

8. Nejméně jednou za rok Výbor spolku zveřejňuje veškeré příjmy a výdaje spolku.

 

9. Veškeré nákupy, které se za spolek uskuteční, budou na příslušných dokladech opatřeny razítkem a podpisem Předsedy spolku a Místopředsedy spolku. Pořízený majetek se tímto automaticky stává majetkem spolku.

 

 

Čl. 12

Zrušení, likvidace a zánik spolku

 

1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

 

2. Spolek se zrušuje:

a) rozhodnutím Členské schůze o zrušení spolku s likvidací,

b) dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, není-li stanoven den pozdější,

c) z jiných zákonných důvodů.

 

3. Po zrušení spolku se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. Neplyne-li z právního jednání o zrušení spolku, zda je rušen s likvidací nebo bez likvidace, platí, že je zrušen s likvidací. Průběh likvidace se řídí § 187 a násl. a § 269 a násl. občanského zákoníku.

 

4. K přijetí rozhodnutí Členské schůze o zrušení spolku se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny členů spolku. Členská schůze je současně s přijetím rozhodnutí o zrušení oprávněna jmenovat likvidátora a určit osobu, na niž přejde likvidační zůstatek.

 

5. Nerozhodne-li Členská schůze o jmenování likvidátora a určení likvidačního zůstatku, učiní tak po přijetí rozhodnutí o zrušení spolku Výbor. Výbor vždy stanoví odměnu likvidátora. Není-li určeno jinak, přejde likvidační zůstatek do majetku Města Strážnice, se sídlem 696 62 Strážnice, náměstí Svobody 503, IČ 00285315.

 

6. Zrušuje-li se spolek při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.

 

7. Spolek zaniká dnem výmazu spolku z veřejného rejstříku.

 

 

Čl. 13

Závěrečná ustanovení

 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, zejména obecnými ustanoveními o právnických osobách (§ 118 a násl.), obecnými ustanoveními o korporacích (§ 210 a násl.) a zvláštními ustanoveními o spolku (§ 214 a násl.), a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

 

2. Pokud se v těchto stanovách smlouvě odkazuje na občanský zákoník nebo na zákon, rozumí se tímto zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Stanovy byly schváleny valnou hromadou Muzejního a vlastivědného spolku ve Strážnici dne 20. 2. 2016 a jejich úplné znění je uloženo v sídle spolku a uveřejněno dálkovým přístupem na webu.

 

4. Těmito stanovami se ruší a nahrazují dosavadní platné stanovy schválené valnou hromadou Muzejního a vlastivědného spolku ve Strážnici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode