Z historie

 

Historie Muzejního spolku

Vznik Muzejního spolku ve Strážnici byl úzce spjat se snahou o záchranu starožitností a památek, které měly vztah k městu a nejbližšímu okolí. Již v roce 1935 se zrodila myšlenka na založení muzea, ve kterém by se shromažďovaly doklady historie města. Dne 16.října 1935 došlo ke svolání ustavující schůze Muzejního spolku, na které byl zvolen předsedou městský radní Jan Holáník a jednatelem odborný učitel měšťanské školy Jan Skácel. O rok později ( 28.10.1936) došlo k slavnostnímu otevření prvního muzea ve Strážnici v dnešním domě číslo 498 na Náměstí Svobody. Vedení muzea se svorně ujali zakladatelé Muzejního spolku a zároveň jeho nejaktivnější členové - Jan Holáník, P. Josef Kouřil (katecheta měšťanských škol) a Jan Skácel. O nově vzniklý spolek byl značný zájem o čemž svědčí i skutečnost, že  v roce 1936 měl celkem 122 členů. Sbírkové předměty shromažďované v muzejním depozitáři se získávaly jednak darem, koupí ale i vlastní archeologickou činností v terénu. Koncem roku 1938 byla vydána tiskem 1. Výroční zpráva muzejního spolku, ve které bylo uvedeno rozdělení sbírkových předmětů do jednotlivých skupin a také finanční přehled od roku 1935 . Neutěšená politická situace následujícího roku zapříčinila omezení a později i zastavení veškerých nákupů a investic do muzea. Členové Muzejního spolku však neustali ve své činnosti ani v těžkých dobách protektorátu a do muzea přibývalo zásluhou darů i vykopávek i nadále značné množství sbírkových předmětů. V roce 1940 uspořádal Muzejní spolek výstavu obrazů akad. malíře Jaroslava Melichárka a v roce 1943 posmrtnou výstavu akad. malíře Camillo Daňka, rodáka ze Strážnice. Na jaře 1945 byly muzejní sbírky přeneseny do radničního sklepa, kde přečkaly bez úhony přechod fronty.
                                  
Po osvobození z okupace rozvinul Muzejní spolek opět plně svoji činnost. Prioritní se stala otázka získání nových prostor k umístění sbírkových předmětů a převod muzeálních předmětů ze zámeckých sbírek. Členové výboru uspořádali muzejní knihovnu, která měla téměř tisíc svazků ( stala se základem současné knihovny v Městském muzeu ). Součástí 2. Výroční zprávy, vydané v roce 1948 se kromě nezbytných informací o činnosti spolku v předcházejícím období, staly také články Jana Skácela a Heřmana Landsfelda. Muzejní spolek měl tehdy 66 členů, předsedou byl znovuzvolen Josef Kouřil,(stal se předsedou již v roce 1938) místopředsedou Heřman Landsfeld, jednatelem zůstal i nadále Jan Skácel.

V roce 1951 se podařilo získat muzejnímu spolku bývalou zámeckou kapli a další dvě místnosti, do kterých byly přestěhovány muzejní sbírky. O rok později byla v prostorách bývalé zámecké knihovny instalována nová expozice. V roce 1954 bylo ve Veselí nad Moravou zřízeno Okresní muzeum a instituce ve Strážnici se stala jeho pobočkou, správkyní muzea byla paní Marie Skácelová. Po vzniku Krajského střediska lidového umění splynulo strážnické muzeum s novou institucí, která převzala veškeré sbírky a městské muzeum zaniklo.

Muzejní spolek ve Strážnici byl obnoven až v roce 1993 (oficiálně zaregistrován dne 25.3.1993) s iniciativy PhDr. Jiřího Pajera, který byl zvolen jeho prvním předsedou. Pro muzeum vyčlenilo městské zastupitelstvo dům číslo 486 na náměstí Svobody, který byl rekonstruován v roce 1994.

Muzeum bylo zpřístupněno pro veřejnost v polovině roku 1995. Kromě stálých expozic zaměřených na historii a přírodu Strážnicka se zde pořádají krátkodobé výstavy různého zaměření. V roce 1997 byla v přízemí muzea otevřena galerie a došlo také ke zpřístupnění muzejní knihovny, v roce 1998 začal přechod na počítačové zpracování sbírek. V listopadu 1997 se Městské muzeum stalo členem Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií.  V muzeu jsme během uplynulých  let uspořádali více než 100 krátkodobých výstav, které shlédlo téměř 50 000 lidí. Došlo rovněž ke značnému nárůstu sbírkového fondu, počet sbírkových předmětů se ve srovnání s rokem 1995 zdvojnásobil, v současné době je v muzeu více než 15 000 sbírkových předmětů.
 Muzejní spolek má v současné době přes 70 členů a vítá mezi sebou každého nového zájemce, kterému není lhostejná historie svého města.

                    

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode